Wednesday, August 30, 2017

Điều khiển 4 thiết bị (4 relay) bằng bluetooth từ smartphone Android (cách khác)

1. Ý tưởng của dự án:

     Ở dự án trước, ta đã tạo app trên Android với giao diện gồm 10 nút nhấn, mỗi thiết bị cần 2 nút nhấn mở/tắt.
     Ở dự án này, ta tạo app trên Android với giao diện chỉ gồm 5 nút nhấn, mỗi thiết bị chỉ cần 1 nút nhấn mở/tắt.

2. Phần cứng: 

     Giữ nguyên phần cứng ở dự án trước.

   Lắp mạch theo sơ đồ:


3. Code cho Arduino Nano:

Tuesday, August 22, 2017

Điều khiển 4 thiết bị (4 relay) bằng bluetooth từ smartphone Android

1. Ý tưởng của dự án:

    Tạo ra một ứng dụng (app) trên smartphone Android (hoặc tải app có sẵn trên CHplay). Giao diện chính của ứng dụng gồm 10 nút nhấn: 8 nút để mở/tắt từng thiết bị, 2 nút để mở/tắt đồng thời 4 thiết bị.

2. Phần cứng: 

   Lắp mạch theo sơ đồ:


3. Code cho Arduino Nano:

Điều khiển 4 thiết bị (4 relay) bằng remote RF (cách khác)

Ở bài trước, ta đã biết cách kết nối phần cứng và lập trình điều khiển 4 thiết bị bằng remote RF.

Ở bài này, ta sử dụng lại phần cứng tương tự bài trước, lập trình theo cách khác, dựa vào việc đếm số lần nhấn phím.

___Code___

// Khai báo tên 4 chân nối với remote
const int  C = 2;
const int  A = 3;
const int  D = 4;
const int  B = 5;

// Khai báo tên 4 chân nối với relay
const int  relay1 = 6;
const int  relay2 = 7;
const int  relay3 = 8;
const int  relay4 = 9;

Sunday, August 20, 2017

Coding - Điều khiển các thiết bị thông qua remote 4 nút không dây (Cơ bản 9) tiếp theo.


Các bạn xem hướng dẫn nối mạch chi tiết. (click)
---------Code Start-------------------------------------------------------------------
/* Arduino Mạch Điều khiển các thiết bị thông qua remote 4 nút không dây.
by Thuthuatarduino.blogspot.com 20/08/2017.
*/
// Trong Remote NutA => D1; NutC => D0; NutB => D3; NutD => D2
#define NutC 2
#define NutA 3
#define NutD 4
#define NutB 5
#define VT 11
#define LED1 6
#define LED2 7
#define LED3 8
#define LED4 9
#define LOA 10
int staA = 0; // Biến lưu trạng thái đk của nút bấm.
int staB = 0;
int staC = 0;
int staD = 0;
int del = 300; // Biến thời gian delay.

Saturday, August 19, 2017

Coding - Điều khiển các thiết bị thông qua remote 4 nút không dây (Cơ bản 9)


---------Code Start-------------------------------------------------------------------
/* Arduino Mạch Điều khiển các thiết bị thông qua remote 4 nút không dây.
by Thuthuatarduino.blogspot.com 20/08/2017.
*/
//Module nhận RF Nút A => D1; Nút C => D0; Nút B => D3; Nút D => D2.
#define NutC 2
#define NutA 3
#define NutD 4
#define NutB 5
#define VT 7
#define LED1 12
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 11
#define LOA 10

Coding - Cảm biến ánh sáng tự động bật đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng thông qua relay (Cơ bản 8)

---------Code Start-------------------------------------------------------------------
/* Cảm biến ánh sáng tự động bật đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng thông qua relay.
by Thuthuatarduino.blogspot.com 20/08/2017.
*/
#define CBAS 12 // cảm biến ánh sáng nối chân D12.
#define LOA 10
#define RL1 2
#define RL2 3
#define RL3 4
#define RL4 5
void setup() {
  pinMode(CBAS, INPUT);
  pinMode(LOA, OUTPUT);
  pinMode(RL1, OUTPUT);
  pinMode(RL2, OUTPUT);
  pinMode(RL3, OUTPUT);
  pinMode(RL4, OUTPUT);
  }

Monday, August 14, 2017

Coding - Chân PWM phát âm thanh ra loa Piezo (Cơ bản 6)

CƠ BẢN 1: Xuất xung PWM duty cycle 50% ra loa Piezo.

---------Code Start-------------------------------------------------------------------

/* Arduino Code Xuất xung PWM duty cycle 50% ra loa Piezo.
by Thuthuatarduino.blogspot.com 07/08/2017.
*/

#define PIEZO 3 //Chân 3 PWM nối với Loa PIEZO.
int del = 500; // biết delay 0.5s.
void setup() {
pinMode(PIEZO, OUTPUT); // Chân 3 là chân OUTPUT.
}

void loop() {
analogWrite(PIEZO,128); // xuất xung PWM có duty 50%.
delay(del);
digitalWrite(PIEZO,LOW); // Tắt loa PIEZO.
delay(del);

}
---------Code End-------------------------------------------------------------------